slottikuningas-hero

200 % TALLETUSBONUS

LUNASTA NYT!

Veroprosentit

Veroprosentti on prosenttiosuus, jolla yksityishenkilöä tai yritystä verotetaan.

Eri veroprosenteilla on tärkeä merkitys Suomen talouden kannalta verotuksen näkökulmasta. Verorahoilla kustannetaan niin valtiossa kuin kunnissakin muun muassa koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, terveydenhoitoon, sosiaalipalveluihin ja maanpuolustukseen liittyviä kuluja.

Tässä artikkelissa käymme läpi mitä yleisimmät henkilöitä ja yrityksiä koskevat veroprosentit Suomessa ovat ja kuinka niitä verotetaan.

Mikä on veroprosentti?

Veroja maksetaan veroprosentin perusteella. Veroprosentti tarkoittaa siis sitä, kuinka paljon maksetusta tulosta menee veroa. Veroprosentti lasketaan erikseen jokaiselle Suomen kansalaiselle.

Veroja maksetaan sekä ansiotuloista että pääomatuloista. Pääomatuloa on tulo, jota kertyy varallisuudesta ja muut tulot ovat ansiotuloa.

Ansiotuloja ja pääomatuloja verotetaan eri tavalla, ja lopullisten veroprosenttien määräytymiseen vaikuttavat muun muassa vuositulojen määrä, kotikunta, kirkon jäsenyys sekä erilaiset veroista tehtävät vähennykset.

Useimmiten verot pidätetään veroprosentin mukaan ennakonpidätyksenä eli tulojen maksajalla täytyy olla käytössä oleva veroprosentti tiedossa tai muuten veroja pidätetään ennalta määritellyn korkeamman veroprosentin mukaan. Lisää tietoa ennakonpidätyksestä voit lukea Verottaminen.com -> Ennakonpidätys.

Kuinka paljon yleisimmät Suomessa käytetyt veroprosentit ovat vuonna 2024?

Veroprosentteja on olemassa erilaisia ja niitä voidaan periä henkilöverotuksessa

1) ansiotuloista ja 2) pääomatuloista.

Veroprosentit ansiotuloista

Yksityishenkilön veroprosentti määräytyy valtion tuloveron, kirkollisveron sekä kunnallisveron perusteella, ja lasketaan vuoden aikana kertyvien ansiotulojen mukaan. Ansiotuloiksi katsotaan palkkatulot, eläke ja erilaiset veronalaiset etuudet, kuten työttömyys- tai vanhempainpäiväraha.

  • Tulovero-%

Valtion ansiotulovero on progressiivinen vero, joka tarkoittaa sitä, että vero nousee asteittain tulojen mukaan. Vuonna 2024 valtion tuloveroprosentti on 0 – 31,25 %.

  • Kirkollisvero-%

Kirkollisveroa maksetaan oman asuinkunnan seurakunnalle. Veron suuruus määräytyy seurakunnan tuloveroprosentin mukaan. Seurakunnasta riippuen kirkollisvero on 1-2,10 %. Kirkollisveroa ei tarvitse maksaa, mikäli ei kuulu kirkkoon.

  • Kunnallisvero-%

Kunnallisvero maksetaan ansiotuloista omalle asuinkunnalle eli veron suuruus vaihtelee paikkakunnittain. Kunnallisveroa maksetaan tyypillisesti keskimäärin noin 20 % tuloista. Kunnallisveroa aletaan maksaa, kun tulot ylittävät noin 16 810 euroa vuodessa.

Muita ansiotuloista perittäviä veroprosentteja:

  • Sairausvakuutusmaksu-%

Sairausvakuutusmaksua maksetaan KELAlle. Maksu koostuu sairaanhoitomaksusta ja sairausvakuutuksen päivärahamaksusta.

Sairausvakuutusmaksun sairaanhoitomaksu on 0,60 prosenttia vuonna 2024 kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,18 prosenttia palkka- tai yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- tai yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 15 128 euroa. Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2024 on 1,53 prosenttia palkoista.

Alle 16-vuotiaiden ja 68 vuotta täyttäneiden palkat on vapautettu työnantajan sairausvakuutusmaksusta sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksusta.

  • Työeläkevakuutusmaksu-%

Työeläkemaksu (TyEl) on lakisääteinen maksu, jolla rahoitetaan työeläkkeitä ja sitä maksavat sekä työnantaja että palkansaaja. Työeläkevakuutus koskee 17–68-vuotiaita työntekijöitä, joiden kuukausiansio ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan. Maksu pidätetään suoraan palkasta.

Vuonna 2024 työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksu on keskimäärin 24,84 % palkasta. Työntekijän maksuosuus tästä on alle 53-vuotiailla ja yli 63-vuotiailla työntekijöillä 7,15 % ja 53–62-vuotiailla 8,65 %.

  • Työttömyysvakuutusmaksu-%

Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan 17–64-vuotiaista työntekijöistä, jotka saavat palkkaa yhteensä yli 1 300 euroa vuodessa. Työnantajan osuus vaihtelee 0,50 – 2,05 % ja työntekijän osuus on 1,50 %.

  • Yleisradiovero-%

Yle-veroa maksetaan sekä henkilö- että yritysverotuksessa. Veroa tulee maksaa, vaikka ei käyttäisi Ylen palveluita lainkaan.

Yle-vero on 2,5 prosenttia 14 000 euroa ylittävistä yhteenlasketuista puhtaista ansio- ja pääomatuloista tai yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vahvistetun työtulon yhteismäärän 14 000 euroa ylittävästä osasta, jos työtulon yhteismäärä on korkeampi kuin puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä.

Pääomatulojen veroprosentit

Pääomatulona verotetaan Suomessa tuloja, joita varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Tällaisia pääomatuloja voivat olla esimerkiksi vuokratulot ja luovutusvoitot. Lisäksi esimerkiksi osingot verotetaan Suomessa osittain pääomatulona.

Pääomatulosta peritään veroa 30 % aina 30 000 euroon asti. Tämän ylittävältä osalta veroa peritään 34 %.

Yritysveroprosentit

  • Yhteisövero-%

Yhteisövero on vero, joka peritään Suomessa yhteisön tuloksesta. Yhteisövero peritään verotettavasta tulosta, joka lasketaan vähentämällä veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot. Yhteisöveroprosentti on 20 %.

Yhteisövero koskee esimerkiksi osakeyhtiöitä, osuuskuntia ja tietyin edellytyksin muun muassa asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä.

  • Arvonlisävero-%

Arvonlisävero koskee kaikkia verovelvollisia yrityksiä ja sisällytetään tavaroiden tai palveluiden myyntihintaan. Yleisin arvonlisäverokanta Suomessa on 24 %. Muita käytössä olevia arvonlisäveroprosentteja ovat 14 %, 10 % ja 0 %.

Mitä tarkoittaa marginaaliveroprosentti?

Marginaaliveroprosentti kuvaa sitä, kuinka suuren osan verot vievät tulojen noususta tai lisätuloista.

Veronmaksajien määritelmän mukaan, jos 40 000 euroa vuodessa ansaitsevan palkansaajan tulot nousevat 100 euroa, nousevat verot ja veronluonteiset maksut 48,1 euroa ja nettotulot 51,9 euroa, jolloin marginaaliveroprosentiksi saadaan 48,1 %.

veroprosentit

Usein kysytyt kysymykset veroprosenteista

Veroprosentti saadaan laskemalla, kuinka monta prosenttia veron määrä on bruttopalkasta. Eli veron määrä jaetaan bruttopalkalla ja kerrotaan 100.

Henkilökohtaista ennakonpidätysprosenttia on mahdollista muuttaa vuoden aikana, jos näyttää siltä, että se on liian alhainen tai korkea. Veroprosentti kannattaa aina laskea mahdollisimman oikein, jotta välttyy jäännösverojen maksamiselta. Muutosverokortin voi tilata suoraan verottajalta OmaVero-palvelussa. Verohallinnon veroprosenttilaskurilla on mahdollista arvioida, onko oma ennakonpidätysprosentti oikealla tasolla vai tarvitseeko siihen hakea muutosta.