slottikuningas-hero

200 % TALLETUSBONUS

LUNASTA NYT!

Verokortti

Verokortti on dokumentti, jonka mukaan henkilön palkasta tai muusta tulokorvauksesta toimitetaan verottajalle ennakonpidätys. Verokorttia tarvitaan myös esimerkiksi eläkettä tai etuutta varten.

Käytännössä verokortti siis määrittelee prosentteina summan, mikä vähennetään henkilön saamasta tulosta.

Verokortti otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1989 ja Verohallinto toimittaa verokortin vuosittain automaattisesti. Suomessa kaikki yli 15-vuotiaat saavat verokortin.

Erilaiset verokortit

Jokaista tuloa varten on määritelty eri verokortit, jotka täytyy toimittaa palkan tai muun tulon maksajalle, jotta tietojen perusteella voidaan pidättää oikean suuruinen ennakonpidätys.

Tyypillisin verokortti on palkkatuloille. Verokortissa on yksi tuloraja koko vuodelle ja verokorttia käytetään kaikissa työpaikoissa, vaikka työnantajia olisi samaan aikaan useampiakin. Ennen palkkatulot jaettiin pää- ja sivutoimen tuloihin, mutta tämä käytäntö ei enää ole voimassa.

Poikkeuksen palkansaajien verokorttiin tekee merillä työskentely. Merityötulon ennakonpidätystä varten on verokortissa omat prosentit ja kyseisiä veroprosentteja käyttää vain merityötulon maksaja.

Työkorvausta varten sen sijaan tarvitaan erillinen verokortti. Perinteinen verokortti ei käy, koska palkkatuloista tehdään eri vähennyksiä kuin työkorvausten maksusta. Sama koskee myös tekijänoikeuskorvausten eli käyttökorvausten verotusta.

Freelancer-työssä verokorttia käytetään riippuen siitä tapahtuuko työn laatu palkansaajana vai jossain muussa roolissa. Freelancerin työt voivat koostua monista erilaista työsuorituksista ja tilanteesta riippuen työt voidaan verottaa joko ansio- tai pääomatuloina. Freelancer voi saada esimerkiksi tuloa työsuhteessa, yrittäjänä tai työkorvauksen muodossa. Lisää freelancereiden työn verotuksesta voit lukea Verohallinnon sivuilta.

Eläkettä varten tarvitaan oma verokortti, koska eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Verokortti kannattaa hakea hyvissä ajoin heti, kun eläkepäätös on tullut, sillä ilman verokorttia eläkkeen ennakonpidätys on 40 %.  Jatkossa Verohallinto lähettää automaattisesti tiedon veroprosentista eläkkeenmaksajalle joka vuosi. Poikkeuksena on, jos ensimmäinen verokortti eläkettä varten on haettu 10.11 tai myöhemmin, jolloin uusi verokortti on haettava erikseen myös seuraavalle vuodelle.

Opiskelija tarvitsee verokorttia siinä tilanteessa, jos tekee töitä samaan aikaan kun opiskelee. Opintotuesta ei mene veroa, mutta työtulo verotetaan normaalisti ansiotulona vuosittaisen tulorajan mukaan. Nuorten alle 20-vuotiaiden verokortissa koko vuoden tuloraja on 10 000 euroa. Mikäli se on liian vähän, kannattaa tilata uusi verokortti. Kätevimmin se onnistuu OmaVero-palvelun kautta. Verokortin tilaamiseen tarvitsee henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Alle 18-vuotiaille vanhempi tai huoltaja voi myös tilata uuden verokortin OmaVero-palvelussa.

Etuutta varten on myös omat verokorttinsa. Vanhempainpäivärahasta menee automaattisesti Kelan määrittelemä veroprosentti, joten vanhempainpäivärahaa varten ei välttämättä tarvitse tilata erikseen verokorttia. Mikäli prosentti on kuitenkin liian pieni tai liian suuri, on järkevää hakea uusi verokortti etuudelle.

Työttömyyspäivärahaa varten voi myös joutua hakemaan uuden verokortin. Muutoin pääsääntöisesti työttömyyskassat ja Kela käyttävät suoraan ennalta määriteltyjä kaavoja veron pidättämiseen.

Mistä syystä verokortti tarvitaan?

Verokorttia tarvitaan palkkaa tai muuta tuloa varten. Se kertoo veroprosentin eli kuinka paljon tuloista pitää maksaa veroa. Työnantaja tai muu tulon maksaja vähentää sitten summan suoraan tuloista ja tilittää sen edelleen verottajalle. Verotuksesta vastaa Verohallinto.

Verotulot ovat kaikille pakollisia ja niitä maksetaan yhteiskunnan käyttöön. Verojen merkitys yhteiskunnalle on hyvinkin merkittävä, sillä verorahoilla maksetaan erilaisia palveluita, kuten

 • terveydenhoito ja sosiaalipalvelut

 • koulutus ja päivähoito

 • maanpuolustus

 • tieverkoston ylläpitäminen

 • yhteiset rakennukset, kuten uimahallit ja kirjastot

Lisäksi verorahoja käytetään myös esimerkiksi valtionvelan korkoihin, lapsilisiin, eläkkeisiin ja toimeentuloturvaan.

Koko vuoden veroprosenttia kannattaa seurata

Yleensä verokortissa on määriteltynä kaksi prosenttilukua: perusprosentti sekä lisäprosentti. Lisäksi verokorttiin on määritelty vuosittainen tuloraja, jonka ylittävät tulot verotetaan edellä mainitulla korkeammalla lisäprosentilla.

Verokortin ennakonpidätysprosentti perustuu yleensä arvioon henkilön vuosittaisesta tulosta ja se pohjautuu aikaisemman vuoden tulotietoihin, jotka on vahvistettu verotuksessa. Käytännössä verokortti on siis verottajan paras mahdollinen arvaus siitä, kuinka paljon henkilön kuluvan vuoden tuloverot tulevat olemaan.

Tästä syystä vero elää koko vuoden ajan ja esimerkiksi lopullinen vuoden vero määräytyy vasta, kun verottaja on laskenut vuoden aikana kaikki henkilön ansaitsemat ansio- ja pääomatulot yhteen sekä tehnyt niistä tarvittavat vähennykset.

 • Mikäli veroja on maksettu ennakonpidätyksenä liikaa, tulee seuraavana vuonna veronpalautuksia.

 • Mikäli taas veroja on maksettu liian vähän, joutuu maksamaan jäännösveroja.

Optimaalisessa tilanteessa verottajan tavoitteena on, ettei veronmaksaja saisi seuraavana vuonna veronpalautusta tai joutuisi maksamaan jäännösveroja.

Veroprosenttia kannattaakin seurata koko vuoden ajan. Veroprosentin arvioimiseen Verohallinto on luonut omille verkkosivuilleen laskurin, jonka avulla voi suurin piirtein arvioida itsekin omaa veroprosentin suuruutta.

Etuuden saajilla ennakonpidätysprosentti määräytyy ensisijaisesti valmiiksi määriteltyjen kaavamaisten veroprosenttien mukaan, jotka voivat vaihdella 20-40 %, ellei siihen hae itse muutosta.

Verottaminen.comista löydät lisää tietoa myös veroprosenteista, ennakonpidätyksestä sekä kaikesta muusta veroihin liittyvästä.

Uuden verokortin tilaaminen vuoden aikana

Verohallinto toimittaa uuden verokortin jokaiselle ilman erillistä pyyntöä vuosittain viimeistään tammikuussa.

Joskus verokortin tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia ja niihin voi joutua hakemaan muutosta. Mikäli verokortin tietoihin hakee muutosta, tilataan tällöin muutosverokortti, joka korvaa aiemman verokortin.

Uuden verokortin tilaus ja muutosten tekeminen verokorttiin onnistuu helpoiten sähköisesti Verohallinnon Omavero-palvelussa. Verohallinnossa voi myös käydä paikan päällä tai soittaa, jos haluaa tilata uuden verokortin.

Jos verokorttiin merkitty tuloraja on liian pieni, on myös mahdollista pyytää palkanlaskijaa toimittamaan ennakonpidätys suurempana kuin verokortissa lukee, ilman varsinaisen uuden verokortin tilaamista. 

Verokortissa arvioitujen tietojen eli veroprosentin ja tulorajan paikkaansapitävyyttä kannattaa pitää silmällä vuoden aikana, jotta ne ovat mahdollisimman ajan tasalla. Verokorttia voi muuttaa verovuoden aikana useampaankin kertaan, jos tarve sitä vaatii.

Kukaan ei varmasti vapaaehtoisesti haluaisi joutua maksamaan mätkyjä eli jäännösveroja. Jos taas veroprosentti on ollut liian korkea tuloihin nähden, palautetaan ylimääräiset verot kyllä takaisin veronpalautuksina, mutta käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin siinä hetkessä ”turhia” ennakkoveroja, sillä palautukset saa itselleen takaisin vasta seuraavan vuoden syksyllä.

Yleinen suositus kuitenkin on, että alkuvuonna tulot kannattaa aina arvioida mieluummin yläkanttiin kuin liian vähäisiksi.

Verokortin toimittaminen työnantajalle

Jotta henkilön työ- tai vastaavasta tulosta voidaan pidättää ennakonpidätys, tarvitaan sitä varten verokortin tietoja. Kela ja eläkkeenmaksaja saavat yleensä verokortin tiedot suoraan verottajalta, mutta palkansaajan tulee näyttää verokortti työnantajalle.

Työntekijä on aina itse velvollinen toimittamaan tiedot verokortista työnantajalle ja verokortti tulee esittää työnantajalle hyvissä ajoin ennen palkanmaksua.

Verokortin voi toimittaa työnantajalle usealla eri tavalla. Ehkä kaikkein perinteisin tapa on edelleen paperinen verokortti, jonka Verohallinto postittaa jokaiselle vuoden alussa viimeistään tammikuussa.

Työntekijän ei kuitenkaan enää tarvitse esittää alkuperäistä paperista verokorttia, vaan kopio riittää eikä sitä tarvitse antaa työnantajalle säilytettäväksi vaan riittää, että verokorttia on näytetty. Työnantajan ei myöskään enää tarvitse säilyttää verokorttia ja palauttaa sitä takaisin työsuhteen päättyessä. Verokorttiin tai erilliselle liitteelle merkityt maksetut palkat ovat myös muinaishistoriaa, sillä tiedot siirtyvät nykyään sähköisesti suoraan tulorekisteriin.

Verokortin voi helposti tulostaa myös itse Verohallinnon OmaVero-palvelussa ja siitä voi ottaa kopioita, mikäli esimerkiksi työnantajia on samaan aikaan useampia. Verokortin voi myös tarvittaessa tallettaa OmaVerosta pdf-muodossa omalle tietokoneelle ja lähettää työnantajalle. 

Joissain tapauksissa työnantaja voi pyytää ennakonpidätystiedot Verohallinnosta myös suoraan sähköisesti, jolloin työntekijän ei tarvitse esittää tietoja erikseen. Työnantajan on kuitenkin aina kerrottava työntekijälle, onko ennakonpidätystiedot saatu sähköisesti.

Jos sähköisiä tietoja ei ole käytössä, työnantaja voi pyytää työntekijää toimittamaan verokortin nähtäväksi paperi- tai pdf-muodossa. Myös OmaVeron kautta tilattu muutosverokortti tulee esittää työnantajalle, jos työnantaja ei saa sitä automaattisesti. 

Kannattaa aina huolehtia, että työnantajalla on tarvittavat verotiedot, koska muuten työnantaja on velvoitettu pidättämään tulosta 60 % suuruisen ennakonpidätyksen.

Verokortti OmaVerossa

Verokortti löytyy kätevimmin sähköisessä muodossa Verohallinnon OmaVero-palvelusta. Verokortin tilaamista varten on OmaVerossa joko lyhyt tai pitkä hakemus, riippuen siitä mitä haetaan.

 • Lyhyttä versiota käytetään, jos verokorttia haetaan palkkatyötä, luontaisetuja tai etuutta, kuten vanhempainrahaa, äitiysrahaa tai työttömyyspäivärahaa varten. Lyhyttä versiota käytetään myös asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen ilmoittamiseen.

 • Pitempää versiota verokortin hakemisessa käytetään, kun asia liittyy eläkkeeseen, omaishoidon tukeen tai työ- ja käyttökorvaukseen. Myös kotitalousvähennysten ilmoittaminen tapahtuu pitemmän verokorttihakemuksen kautta.

OmaVeroon kirjautumista varten tarvitaan voimassa olevat pankkitunnukset. Nykyinen veroprosentti sekä tuloraja palkkaa varten löytyvät OmaVerosta kohdasta ”Verokortti ja ennakkovero 20xx”.

Eläkettä tai etuutta varten verokortti löytyy OmaVeron etusivulta Toiminnot-välilehdeltä kohdasta ”Viestit ja yhteydenpito” -> ”Päätökset ja kirjeet”.

Uuden verokortin voi tilata OmaVero-palvelussa joko

 1. sähköisessä muodossa OmaVeroon

 2. paperisena postitse kotiin toimitettuna tai

 3. suoraan palkan / muun tulon maksajalle.

Verokortti

Usein kysytyt kysymykset verokortista

Opiskelija tarvitsee verokorttia silloin, kun hän tekee töitä opintojen ohella.

Opintotuesta ei mene veroa, mutta työtulo verotetaan normaalisti ansiotulona vuosittaisen tulorajan mukaan.

Yleensä verokortissa on määriteltynä kaksi prosenttilukua: perusprosentti sekä lisäprosentti. Palkasta maksetaan veroa perusprosentin mukaisesti, jos tulot pysyvät ilmoitetun tulorajan alapuolella. Jos tulosi kuitenkin kasvavat ja tuloraja menee yli, maksat veroa lisäprosentin mukaisesti.

Kyllä voit! Uuden verokortin voit tilata Veron sivuilta, sähköisesti Omavero-palvelun kautta.