slottikuningas-hero

200 % TALLETUSBONUS

LUNASTA NYT!

Eläkkeen verotus

Jos eläkeikä häämöttää tai suunnittelet osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäämistä, on eläkkeen verotus varmasti yksi asia mikä kiinnostaa sinua. Tässä artikkelissa käymme läpi miten eläkettä verotetaan.

Verottaminen.comista löydät kaiken verottamiseen liittyvän.

Eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkatuloa

Eläke on verotettavaa tuloa siinä missä kaikki muutkin ansiotulot. Eläkettä verotetaan kuitenkin eri tavalla kuin ansiotuloa, koska eläkkeensaajan verovähennykset ovat erilaiset kuin normaalissa palkkatyössä.

Eläketulosta vähennetään normaalisti valtion tulovero, kunnallisvero ja kirkollisvero, kuten mistä tahansa muusta palkkatulosta. Mutta normaalien ansiotulosta tehtävien verovähennysten lisäksi eläkeläinen on oikeutettu eläketulovähennykseen sekä kunnallisverotuksessa että valtionverotuksessa, mikäli ehdot siihen täyttyvät.

Eläketuloista ei myöskään makseta työttömyysvakuutusmaksua, työeläkemaksua eikä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka eläke ja palkka olisivat samansuuruiset, niin lopullinen määrä verojen jälkeen voi olla erilainen johtuen niihin kohdistuvista eri verovähennyksistä.

Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke sen sijaan on veronalaista pääomatuloa.

Eläkkeen maksaminen

Eläkettä voi saada työeläkelaitokselta tai Kelalta, tai molemmista omasta tilanteesta riippuen. Työeläke perustuu henkilön palkkaan ja muihin työtuloihin. Eläkkeen määrä on sidoksissa siihen, kuinka paljon vuosien mittaan on työskennellessään ansainnut ja paljonko työeläkemaksuja on kertynyt. Pääasiassa työeläke maksetaan Suomessa kunkin vuoden kertyneistä työeläkemaksuista.

Jos taas työeläke on pieni tai ansiotuloja ei ole kertynyt lainkaan, on mahdollista saada Kelan maksamaa kansaneläkettä. Mikäli eläkkeensaajan työeläke ja kansaneläke jäävät alle laissa määritellyn eläketulorajan, puuttuva osa maksetaan takuueläkkeenä.

Takuueläkkeen tarkoituksena on turvata kaikkein pienituloisempien vähimmäiseläke. Vuonna 2024 vähimmäiseläkkeen määrä on 885,63 euroa kuukaudessa. Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen kulut rahoitetaan kokonaan valtion verovaroista.

Yrittäjän eläke puolestaan kertyy YEL-työtulojen perusteella.

Eläkepäätöksen tultua eläke maksetaan suoraan pankkitilille kuukausittain. Eläkkeiden maksupäivät riippuvat siitä, onko maksajana työeläkelaitos vai Kela ja onko eläkkeelle jääty kunnan, valtion, kirkon, Suomen Pankin vai Kelan palveluksesta.

Työskentely eläkkeellä

Eläkkeellä ollessa on myös mahdollista käydä edelleen töissä. Vanhuuseläkkeellä voi työskennellä vapaasti ilman tulorajoja, joten työnteolla ei ole vaikutusta maksettavan vanhuuseläkkeen määrään.

Eläkkeellä työskentely kerryttää lisää eläkettä  eläkelajista riippumatta 1,5 % vuosiansioista, kunnes henkilö täyttää ylimmän vanhuuseläkeiän. Huomioitavaa on, että eläkkeen aikana tehdystä työstä kertynyttä eläkettä pitää aina hakea erikseen.

Osittainen vanhuuseläke

Eläkettä on myös mahdollista nostaa aikaisemmin ennen eläkeiän alkamista hyödyntäen osittaista vanhuuseläkettä. Osittaisella vanhuuseläkkeellä töitä on mahdollista tehdä joustavasti, sillä työntekoa ei rajoiteta tai edellytetä.

Osittaista vanhuuseläkettä on mahdollista hakea aikaisintaan 61-vuotiaana ja sen maksaminen jatkuu siihen saakka, kunnes jää varsinaiselle vanhuuseläkkeelle.

Osittainen vanhuuseläke voi oman valinnan mukaan olla kertyneestä eläkkeestä joko 25 tai 50 prosenttia. Osittaisen vanhuuseläkkeen nostaminen pienentää kuitenkin tulevaa eläkettä pysyvästi, mikäli sen ottaa ennen alinta vanhuuseläkeikää. Vähennys on 0,4 prosenttia jokaista varhennuskuukautta kohti.

Verotuksen osalta osittaisesta vanhuuseläkkeestä saa myös eläketulovähennyksen, kuten varsinaisesta eläkkeestäkin. Muuten kokonaisverotuksen määrä riippuu siitä, kuinka työtulot muodostuvat osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirryttäessä.

Tilaa oma verokortti eläkettä varten nyt

Koska eläketuloa verotetaan eri tavalla kuin palkkatuloa, ei eläkettä voida maksaa tavallisen palkkatulon verokortin perusteella, vaan eläkettä varten tarvitaan oma erillinen verokorttinsa.

Kun eläkkeelle jäämisen aika lähestyy, kannattaakin uusi verokortti tilata hyvissä ajoin ennen eläkkeen ensimmäistä maksupäivää. Eläkettä koskevan verokortin voi tilata, kun työnantaja on laittanut maksuun kaikki palkat ja lomarahat, jotka ovat kertyneet ennen eläkkeen alkamista.

Kätevimmin voit hakea uuden verokortin eläkettä varten OmaVerossa, jota ylläpitää Verohallinto. Jotta voit tilata eläketulon verokortin, tarvitset:

  • eläkepäätöksen, tiedot alkuvuoden tuloista sekä tiedot ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä

Mikäli eläkkeen maksajalla ei ole käytössä eläketulon verokorttia, pidätetään eläkkeestä automaattisesti 40 % veroa. Jos eläketulon verokortti on kuitenkin unohtunut tilata ajoissa, kannattaa se tilata pikimmiten ja toimittaa eläkkeenmaksajalle. Yleensä liikaa pidätetyn veron saa takaisin, kun uusi verokortti on toimitettu tai Verohallinto oikaisee veron vuoden lopullisessa verotuksessa.

Jatkossa Verohallinto lähettää automaattisesti uuden verokortin eläkkeenmaksajalle vuosittain. Muista kuitenkin aina tarkistaa verokortin tiedot ja epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä suoraan Verohallintoon.

Lisää tietoa verokorteista voit lukea myös Verottaminen.com -> Verokortti. Voit tehdä verokorttihakemuksen heti.

Miten eläkkeensaajan veroprosentti määräytyy?

Eläketulon veroprosentin määräytyminen on monen eri asian summa ja lopulliseen veroprosenttiin vaikuttavat henkilön omassa verotuksessa tehtävät vähennykset ja mahdolliset muut tulot. Keskimäärin eläketulon veroprosentti vaihtelee tulojen mukaan lopullisessa verotuksessa 0,1 – 54,3 % (2024) välillä, mikäli vuositulot koostuvat ainoastaan eläkkeestä.

Kaikkein pienituloisimpien eläkkeistä ei mene lainkaan veroa ja eläkeläiset, jotka saavat pelkkää kansaneläkettä tai takuueläkettä eivät maksa myöskään yleisradioveroa lopullisessa verotuksessa.

Oman eläkkeen verotusta arvioitaessa voi apuna käyttää eläkettä varten tarkoitettuja laskureita, jotka auttavat esimerkiksi selvittämään oman eläkkeen suuruuden tai paljonko eläkkeen veroprosentti on.

Ulkomailla saadun eläkkeen verotus

Eläketuloa voi kertyä myös ulkomailla. Yleensä ulkomailla saadun eläkkeen verotusta säätelee Suomen ja eläkkeen lähdemaan välinen verosopimus.

Tavallisesti ulkomailta saadusta eläkkeestä maksetaan veroa ulkomaille, mutta Suomessa asuessa eläkkeestä maksetaan veroa myös Suomessa. Kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin yleensä hyvittämällä ulkomaille maksetut verot Suomen veroista.

Jos taas eläkettä ei veroteta siinä valtiossa, mistä se on saatu, verottaa Suomi eläkkeen normaalisti.

Eläkkeen verotus

Eläkkeen verotus – Usein kysytyt kysymykset

Eläkkeellä työskennellessä tarvitset erilliset verokortit eläketuloa ja palkkatuloa varten, koska niitä verotetaan eri tavalla. Lopullinen veroprosentti määräytyy sen mukaan, kuinka paljon eläketuloa, palkkatuloa sekä niihin liittyviä vähennyksiä kertyy kalenterivuoden aikana. Mikäli palkan määrä ei ole kovin suuri, pysyy eläkkeen veroprosentti yleensä lähes ennallaan.

Eläketulovähennyksen määrään vaikuttavat eläkkeensaajan kaikki verotettavat ansiotulot. Eläketulovähennyksen täysi määrä on vuoden 2022 osalta valtionverotuksessa on enintään 11 190 euroa ja kunnallisverotuksessa enintään 9 500 euroa.

Vuonna 2022 eläketulovähennyksen voi saada jos puhtaat ansiotulot valtionverotuksessa ovat enintään 40 640 euroa ja kunnallisverotuksessa enintään 28 130 euroa.